Warunki uczestnictwa w programie partnerskim “Partner ZPE” przy sprzedaży produktów i usług ZPE Mateusz Kołwzan (dalej: Organizator)

 1. Każdy uczestnik programu (dalej: Partner) przystępując do programu partnerskiego akceptuje warunki korzystania z programu oraz wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo, do zmiany warunków uczestnictwa w programie. Kontynuowanie korzystania z Programu po takich zmianach, jest jednoznaczne z akceptacją ze strony Partnera wszystkich zmian, które zostały wprowadzone. Naruszenie postanowień zawartych w Regulaminie i Warunków korzystania z Programu, spowoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z Programu partnerskiego wraz z utratą wszelkich zgromadzonych środków uzbieranych z tytułu prowizji.
 3. Warunki uczestnictwa w programie:
  1. By przystąpić do Programu partnerskiego należy mieć ukończone 18 lat.
  2. Konta zarejestrowane przez boty lub inne zautomatyzowane systemy nie mogą brać udziału w Programie. Takie konto wykryte przed administratora zostanie niezwłocznie usunięte.
  3. Podczas rejestracji należy podać swoje prawdziwe dane, takie jak: imię i nazwisko oraz ważny, aktywny adres email.
  4. Konto może być używane tylko przez osobę która je założyła. Dzielenie się danymi do logowania w Programie jest zabronione.
  5. Odpowiedzialność za utrzymanie konta i chronienie poufności hasła leży po stronie osoby która je założyła. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tego obowiązku w zakresie ochrony.
  6. Jedna osoba nie może utrzymywać więcej niż jednego konta.
  7. Nie można używać Programu partnerskiego do celów nielegalnych lub niedozwolonych przepisami prawa.
  8. Do wypłaty środków zgormadzonych na koncie Partnerskim wymagane jest podanie numeru konta bankowego. Można dokonać tego podczas rejestracji lub w późniejszym terminie logując się na Swoje konto użytkownika.
 4. Po zarejestrowaniu się w Programie partnerskim zostanie nadany dostęp do sytemu, w którym będzie można skopiować swój indywidualny link afiliacyjny, służący do przekierowywania innych użytkowników, nie będących partnerami, na stronę zpe24.pl. Użytkownik wchodzący na stronę poprzez ten link zostanie przypisane do Partnera, natomiast zakup i opłacenie produktu lub usługi przez tego Użytkownika, spowoduje naliczenie prowizji dla Partnera, co również będzie widoczne w systemie na koncie Partnera.
 5. Po kliknięciu w link Użytkownik zostaje przypisany do Partnera na okres 30 dni. Każdy zakup zrealizowany przez Użytkownika w ciągu tego czasu spowoduje wygenerowanie prowizji dla Partnera. Oznacza to, że jeśli użytkownik wejdzie na stronę przez link partnerski, ale nie dokona zakupu od razu, to nawet jeśli dokona go za 2 tygodnie (niekoniecznie przez link partnerski), zakup ten będzie przypisany do konta Partnera, który polecił stronę zpe24.pl Użytkownikowi.
 6. Prowizja jest przyznawana dopiero po zarejestrowaniu płatności przez nasz system sprzedaży.
 7. Jeżeli zakup zrealizowany przez klienta z polecenia, zostanie zwrócony lub anulowany, prowizja również zostanie cofnięta z konta Partnera o czym Partner zostanie poinformowany. Możliwość cofnięcia prowizji wygasa po 30 dniach od zaksięgowania zakupu, gdyż po 30 dniach Użytkownik nie ma możliwości zwrócenia zakupionego produktu lub usługi.
 8. Linki partnerskie powinny przenosić użytkownika na stronę Organizatora (zpe24.pl). W przypadku sprzedaży produktu, dokonanej za pośrednictwem udostępnionego przez Partnera linku afiliacyjnego, Parter otrzyma prowizję w wysokości 20% wartości zamówienia. Linki afiliacyjne są automatycznie śledzone i raportowane przez nasze systemy.
 9. Prowizja nie zostanie przyznana, jeżeli nasz system nie wykryje, że sprzedaż nastąpiła za pośrednictwem dedykowanego linku. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych za pośrednictwem oszustw, wątpliwych, nielegalnych lub zbyt agresywnych metod sprzedaży lub marketingu, niezgodnych z regułami stron i serwisów na których linki zostały udostępnione.
 10. Wypłata środków należnych uczestnikowi Programu, z tytułu prowizji nastąpi 10-tego dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez partnera w umowie partnerskiej.
 11. Do uczestnictwa w programie nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej.
 12. Za nieujawnienie dochodów z tytułu programu partnerskiego w rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Partner. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rozliczenie podatku od dochodu Parterów.
 13. Partner będący firmą, może otrzymać wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury.
 14. Jeśli firma Partnera jest płatnikiem podatku VAT, do faktury należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.
 15. Nie można kupować produktów i usług przeznaczonych do własnego użytku poprzez linki partnerskie. Takie przypadki będą skutkowały utratą zdobytej prowizji i wykluczeniem z programu.
 16. Przystępując do programu partnerskiego uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
  1. upewnienie się, że wyświetlanie linków partnerskich w witrynach i portalach nie narusza jakichkolwiek porozumień między Partnerem, a osobami trzecimi;
  2. dokładność, prawdziwość i stosowność materiałów zamieszczanych podczas promowania (wszelkie materiały związane z produktem i informacje dotyczące linków specjalnych);
  3. zapewnienie, że linki zamieszczone na stronach i portalach nie naruszają praw osób trzecich (np. praw autorskich, znaków towarowych, prywatności).
 17. Do programu partnerskiego można przystąpić w każdej chwili. Moment rozpoczęcia współpracy jest potwierdzany mailowo.
 18. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wtórne powstałe w związku z niniejszym Programem.