Nie. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, z dnia 10 kwietnia 1997 r. osoby, które w czasie swojej pracy wykonują czynności związane z obsługą urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, obowiązane są posiadać kwalifikacje odpowiednie do zakresu wykonywanych czynności potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez uprawnione komisje. Sieci energetyczne dzielimy na sieci elektroenergetyczne (G1), sieci ciepłownicze (G2) oraz sieci paliwowe (G3). 

Do wydawania świadectw kwalifikacyjnych uprawnione są jednostki znajdujące się w zestawieniu czynnych komisji kwalifikacyjnych opublikowanym na stronie Urzędu Regulacji Energetyki [https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/komisje-kwalifikacyjne]

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci § 4. 1, świadectwo kwalifikacyjne jest wymagane dla rodzajów pracy i zakresu:

  1. eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych, czyli osób wykonujących własnoręcznie prace zgodne z powyższym zakresem;
  2. dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone w pkt 1 lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, czyli osób sprawujących nadzór i kontrolę nad pracami realizowanymi przez osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne E.

Przykładowo w przypadku wykonywania przeglądu instalacji elektrycznej osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne E wykonuje osobiście sprawdzenia, badania i pomiary elektryczne, zapisuje w protokole roboczym wyniki wskazane przez przyrządy pomiarowe oraz odnotowuje wszystkie napotkane usterki i nieprawidłowości, natomiast osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne D interpretuje wyniki wpisane do protokołu i na podstawie wszystkich danych stwierdza czy kontrolowana instalacja nadaje się do użytkowania. 

 

Tak, wynika to z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 188. 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.